Geachte lezer,

De Dorpsraad Hoogwoud wil in samenwerking met de andere dorpsraden en de WMO adviesraad een bijeenkomst beleggen over de WMO kanteling. De geplande bijeenkomst bedoelen wij voor de dorpsraden, andere adviesraden, zoals de seniorenraad en de jeugdraad, de WMO adviesraad, en de fracties van de politieke partijen. De bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 17 april 2013 in

Op Stap te Hoogwoud. Aanvang 20.00 uur

Doel:

Begrip voor en zicht laten krijgen op wat er speelt in de kernen, om zo de kanteling zo breed mogelijk te dragen. Met burgers die weten wat er speelt en nadenken over wat ze willen/nodig hebben.

Input geven aan de plannen van de politiek i.v.m. de verkiezingen van 2014.

In voorbereiding op deze vergadering hebben de volgende partijen nagedacht over de inhoud en vorm.

·         Dorpsraad Spanbroek/Opmeer

·         Gemeenschapsraad De Weere

·         Dorpsraad Aartswoud

·         Dorpsraad Hoogwoud

·         WMO raad: André Martherus

·         Opbouwwerker Andre Bijlsma

Ø Vanuit Aartswoud en De Weere is (mede door enquêtes onder bewoners en openbare avonden) een beeld wat huidige bewoners nu graag anders zien of willen behouden, in de leefomgeving, Denk aan woningen jongeren, bankjes, levensbestendige huizen, winkel, vervoer.

Ø In Hoogwoud en Spanbroek speelt de kwestie van teruglopende voorzieningen momenteel minder. Wellicht wel in de toekomst?

Ø Voor op de langere termijn vinden we het belangrijk dat bewoners gaan weten dat wonen&zorg uit elkaar wordt gehaald, en gaan nadenken over hoe ze hun leefomgeving goed willen houden, bijvoorbeeld door aanpassen woning of inschakelen omgeving.

Ø Voor beide onderwerpen geldt: is er voldoende aandacht voor de continuering van ingezette aanpassingen (bv onderhoud).

Hiernaast staat het WMO-loket voor de individuele burger.

We willen in kleine groepjes prikkelende stellingen bediscussiëren en daarna deze plenair bespreken

Wij hopen dat u allen aanwezig wilt zijn en uw inbreng zult hebben tijdens deze bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,

Wim de Haan

Dorpsraad Hoogwoud