De Kanteling in de Wmo; gevolgen
voor de inwoners van Hoogwoud?

Informatieve
avond georganiseerd door Dorpsraad Hoogwoud.

Het
ondersteunen van Wmo-klanten door de gemeente verandert. Met de komst van de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2007 is er een vernieuwend concept
bij gemeenten geïntroduceerd: de compensatieplicht. Gemeenten hebben de taak om
inwoners te ondersteunen bij hun deelname aan de samenleving. Maar hoe
gemeenten die verantwoordelijkheid invullen, schrijft de wet niet voor.

Centraal
hierbij staat een omslag van het claimen van voorzieningen ('Ik heb er recht
op') naar resultaatgericht werken (de vraag van de klant ofwel het resultaat
staat centraal).

De Kanteling - dat doe je samen

De
Kanteling gaat verder dan het anders inrichten van de Wmo-dienstverlening

binnen
de gemeentelijke organisatie. Het gaat nadrukkelijk ook over een nieuw
samenspel met burgers die ondersteuning nodig hebben en
partnerorganisaties.

Dit
vraagt echter ook een verandering bij de burger zelf. De Wmo gaat in eerste
instantie uit van zijn eigen kracht en verantwoordelijkheid. Het is niet langer
de klant die een voorziening vraagt en de gemeente die de aanvraag beoordeelt.

Het
is de klant die samen met de gemeente in kaart brengt wat mogelijkheden en belemmeringen zijn en met
welke oplossingen hij/zij zonodig kan
worden ondersteund.

Onderdeel
van de oplossing kan een individuele voorziening zijn. Deze wordt door middel
van een beschikking toe- of afgewezen op basis van de Wmo-verordening.

Informatieve avond

De
Dorpsraad Hoogwoud wil met deze informatieve avond over de Wmo duidelijk maken
aan de inwoners van Hoogwoud wat de kanteling in de Wmo voor gevolgen kan
hebben. Veel mensen denken dat dit een zaak is die pas voor senioren van belang
is. Maar de Wmo Kanteling kan voor iedereen van betekenis zijn: voor
hulpvragers, en ook voor mensen die wat meer voor de medemens willen betekenen.
Dit laten we zien aan de hand van praktische voorbeelden. Zo
kunt u zich realiseren wat het voor u,
uw ouders, uw buren, uw kinderen, uw vrienden kan betekenen.