Dorpsvisie dorpsraad Hoogwoud en oproep bestuursleden

 

Voor de zomer zijn wij actief geweest met het voeren van
huiskamergesprekken om te horen van de bewoners wat nu de meerwaarde is aan het
wonen in ons dorp. Deze vraag is grif beantwoord in de vorm van wat wel en niet
als prettig wonen wordt ervaren. Onze indruk is heel positief over deze
gesprekken en zijn soms heel verrassend. De dorpsraad is nu bezig met
inventariseren van de ingebrachte opmerkingen en voorstellen. De dorpsvisie waaraan heel Hoogwoud gestalte
kan geven wordt eerdaags via website en kranten aan u voorgelegd. Zijn er relevante opmerkingen dan wordt de visie aangepast. Daarna wordt deze aangeboden aan het college BenW en
gemeenteraad.

De dorpsraad bestaat dit najaar alweer tien jaar. Het wordt
tijd om het stokje door te geven aan een volgende frisse generatie. Wij zoeken voor het einde van het jaar vier personen die in Hoogwoud wone, genoeg tijd
hebben en in samenwerking met u, de
bewoner en beleidsmakers, een leefbare woonomgeving willen creëren en behouden
voor de volgende generaties. Wie geïnteresseerd is mag zich komen melden bij
onze secretaris Wim de Haan, Kastanjelaan 2 of de voorzitter Adrie Vlaar, Burg.
Hoogenboomlaan 25.