Aan: (stemgerechtigde) bewoners van Hoogwoud

Onderwerp: enquête Windenergie Hoogwoud 2013

De rijksoverheid wil haar doelstellingen duurzame energie in 2020 bereiken. Dat
betekent o.a. dat per 2020 6000 Megawatt windenergie op land

moet kunnen worden opgewekt. Daarvoor zijn een groot aantal windturbines nodig,
waarvoor op dit moment de ruimte wordt gezocht door het

Rijk en de Provincie. Het gaat daarbij om grote windturbines met een vermogen van
3 tot 7,5 Megawatt, ashoogte tussen 100 en 135 meter en

een rotordiameter tussen 100 en 127 meter (referentieturbine). Ter vergelijking:
de kerktoren van Hoogwoud is 45 meter hoog. In de provincie

Noord-Holland wordt die ruimte vooral gezocht in grootschalige (meer dan 100 Megawatt)
projecten zoals in de Wieringermeer.

Maar, als doelstellingen niet worden gehaald of als beleid wijzigt, is het niet
uitgesloten dat ook andere kansrijke gebieden binnen de provincie

aangewezen gaan worden voor plaatsing van windturbines, zoals Hoogwoud en directe
omgeving. Energiemaatschappijen zoeken al actief naar

locaties in het buitengebied van Hoogwoud.

De dorpsraad peilt met een kleine maar duidelijke enquête de mening van
stemgerechtigde ( 18 jaar en ouder) inwoners van Hoogwoud. Dit betreft
de bewoners van de Gouwe, Oosterboekelweg, Groene Wuiver, Herenweg en
Barnsteen.

Wij rekenen op ieders medewerking of u nu voor- of tegenstander bent.

De dorpsraad zal de uitkomst van deze enquête aanbieden aan alle
belanghebbenden, zoals dorpsraden in de gemeente Opmeer, gemeente Opmeer,

Provincie Noord-Holland, lokale pers, zodat de mening van Hoogwoud meegewogen kan
worden bij besluiten van de overheid.

Verder zal de dorpsraad een informatieavond Windenergie in Hoogwoud organiseren.
Inwoners, gemeente, provincie, energieleveranciers en andere

betrokken partijen worden daarvoor uitgenodigd. De details worden nog bekend gemaakt.

Het formulier kan door max. 5 personen op uw
adres worden ingevuld. Als u tekort komt, wilt u dan een kopie maken?

Uw persoonsgegevens in deze enquête worden vertrouwelijk behandeld. Vult u deze
enquête op korte termijn volledig in?

Leden van de dorpsraad komen tussen 14 en 17 mei 2013 bij u langs om de formulieren
te verzamelen. Zij nemen het formulier met u door of ze volledig zijn ingevuld.

Wij rekenen op uw medewerking, dank !