.S.,

Burgerparticipatie staat de laatste jaren meer en meer in de
belangstelling. De laatste tijd hoor je de kreet vooral rond de
decentralisaties in het zogenoemde sociaal domein, maar daar gaat het
natuurlijk niet alleen om.

Ook de gemeente Opmeer is natuurlijk bezig met dit
onderwerp, zowel binnen de ambtelijke organisatie als het college. Zij gaan
echter niet over de rol van de gemeenteraad. Om te bezien hoe de huidige eigen
rol van de Raad en zijn commissies past in de ontwikkelingen rond burgerparticipatie[1]
heeft de Raad een werkgroep ingesteld die hier een advies over opstelt.

De werkgroep Burgerparticipatie heeft in zijn eerste
bijeenkomst aangegeven behoefte te hebben aan een gedachtewisseling met de
dorpsraden en gemeenschapsraad. Kernthema daarbij is hoe deze raden hun eigen (toekomstige)
rol zien in het licht van de burgerparticipatie en welke randvoorwaarden
daarbij ingevuld moeten worden. We zijn ons er van bewust dat er al gesprekken
lopen over participatie in het sociaal domein. Onze belangstelling gaat daarbij
enerzijds breder dan het sociaal domein, anderzijds gaat het om de van ons
verwachte rol. Ook hebben we als raad de mogelijkheid het college bij hun
uitwerking kaders mee te geven.

De werkgroep komt 11 december a.s. weer bijeen. Namens de
werkgroep nodig ik u uit voor een gedachtewisseling zoals hiervoor geschetst.
Wij hebben hiervoor in eerste instantie tijd gereserveerd van 20.00 tot 21.00
uur. Daarbij denken we aan een gezamenlijke gedachtewisseling met twee
vertegenwoordigers elk van de dorpsraden Hoogwoud en Opmeer/Spanbroek. De
bijeenkomst vindt plaats in (een gedeelte van) de raadszaal van de gemeente
Opmeer.

Deze uitnodiging is
een bevestiging van het telefonisch contact dat ik hierover eerder met uw
voorzitter heb gehad. Zonder tegenbericht hoop ik uw afvaardiging op 11 december te mogen begroeten. Hebt u
vragen of opmerkingen dan kunt u mij bellen of mailen. U kunt ook contact
opnemen met onze griffier, mevrouw de Vree-Bekker.

Met vriendelijke groet,

Wim van Hunnik

voorzitter werkgroep Burgerparticipatie.

[1] De
werkgroep hanteert als voorlopige werkdefinitie: "Burgerparticipatie is het
proces waarbij gemeente, instanties, betrokken burgers en eventueel externe
deskundigen via een open houding naar elkaar en via een vooraf vastgestelde
aanpak samen vorm en inhoud geven aan (delen van) plannen of beleid. Het proces
is gericht op het benutten van elkaars deskundigheid en het verhogen van draagvlak
voor te nemen beslissingen."

 

Ondertussen heeft een goed constructief informeel gesprek plaatsgevonden tussen de werkgroep, onze dorpsraad en dorpsraad Spanbroek/Opmeer. Deze werkgroep is gevormd door een afgevaardigde van elke fractie onder voorzitterschap van de heer Van Hunnik, fractie Gemeentebelangen. Met ondersteuning van mevrouw de Vree-Bekker, onze griffier. Voor eind juni 2015 zal de werkgroep zijn onderzoek afgerond hebben.

en gaan we horen in welke vorm de burgerparticipatie ofwel burgeroverleg voor inwoners zal worden gegoten.