Omschrijving: Ontwikkelingen Hoogwoud-centrum

Inhoud:

Op 12 juni 2008 heeft de gemeenteraad de beleidsvisie "Hoogwoud,
ontwikkelingsmogelijkheden en stedenbouwkundige visie centrum" vastgesteld.

In deze visie is gekozen voor het centraliseren van de centrumvoorzieningen in
de kern Hoogwoud in het gebied dat gelegen is tussen de huidige Spar
supermarkt aan de Burg. Hoogenboomlaan en het parkeerterrein van tuincentrum
De Boet aan de Oosterboekelweg. Met name de locatie Herenweg 64 (Tuk) is
hierbij aangewezen als herontwikkellocatie.
Naast het streven van de concentratie van voorzieningen beoogt de
ontwikkelingsvisie rond het kruispunt Herenweg/Oosterboekelweg/Burg.
Hoogenboomlaan een pleinfunctie te realiseren. Het plan voorziet in de verplaatsing van de
Aldi supermarkt van de Koningspade naar de locatie Herenweg 64 (Tuk). Naast
de verplaatsing van de Aldisupermarkt gaat het plan uit van verplaatsing van
het huidig tankstation, de nieuwbouw/ toevoeging van extra winkelruimten voor
derden en de mogelijkheid om ter plaatse te kunnen wonen in een zes tal
appartementen boven de winkels. In 2012 zijn voor deze ontwikkelingen in de
commissie Ruimte de stedenbouwkundige randvoorwaarden besproken

Op basis van de ontwikkelingsvisie, de genoemde stedenbouwkundige
randvoorwaarden en het door de projectontwikkelaar aangegeven programma is
door het stedenbouwkundig adviesbureau BRO een herziening van het geldend
bestemmingsplan voorbereid. Deze bestemmingsplanherziening beoogt
de gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken en te sturen.

Besluit:

1.
In te stemmen met de stedenbouwkundige opzet van het bestemmingsplan
Centrumplan Hoogwoud.

2.
Het voorontwerp-plan na instemming van de commissie in de inspraak- en
overlegprocedure te brengen

Argumenten:

1.1
Het voorstel past in de vastgestelde stedenbouwkundige visie "Hoogwoud, ontwikkelingsmogelijkheden en
stedenbouwkundige visie centrum"

1.2
Het voorstel past in de programmabegroting 2014

1.3
Het voorstel past in de geldende ruimtelijke structuurvisie van de gemeente
Opmeer

1.4
Het voorstel past in de vastgestelde ISV3 notitie

2.1
Het voorstel past binnen de in de commissie Ruimte afgestemde
stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de herontwikkeling van de locatie
Herenweg 64.