18-01-2010 notulen Bestuurlijk overleg

Notulen bestuurlijk overleg 18 januari 2010

 

 

Aanwezig: Adrie, Nancy, Barbara, Bart, Wim (notulist)

 

Afwezig (zonder afbericht) Michel

 

Gast: Antoinette Loos (EHBO) i.v.m. uitleg AED’s

 

 

 

1 AED’s Antoinette geeft uitleg:

 

Voortgekomen uit Voor Mekaar, met Mekaar

 

Uitgangspunt: bij elke AED moeten 20 mensen zich aangemeld hebben om de AED te bedienen. Uit onderzoek is gebleken, dat 3 à 4 mensen dan reageren op een oproep. Per kern is door de werkgroep bekeken hoeveel AED’s noodzakelijk zijn om de 6 minutengrens te waarborgen. Voor Hoogwoud/Opmeer is dit aantal op 5 gezet. Vrij mager! 28 Januari wordt bepaald waar de AED punten komen; er wordt besteld en contracten worden ondertekend. Wij als dorpsraad zullen ons hard maken dat er een 6de bij Regio Control komt. Voordeel: 24 uur per dag paraat en snel op de plek!

 

In het voorjaar moet dit plan verwezenlijkt zijn. Nancy gaat namens de dorpsraad naar de bijeenkomst van 28 januari.

 

 

 

2 Binnengekomen stukken/mededelingen

 

Al deze stukken gaan in de roulatiemap en we doen opnieuw een poging deze langs te laten gaan

 

                        Notitie Stand van zaken Jeugd en Alcohol                  gemeente

 

                        Dorpenkrant                                                                        Primo

 

                        Verhuisbericht                                Vereniging van Kleine Kernen

 

                        Kern met Pit

 

                        Conceptplan Centrum voor Jeugd en Gezin                gemeente

 

                        Kerstkaart +uitnodiging nieuwjaarsreceptie                 gemeente

 

Nancy geeft een overzicht van wat de dorpsraad in kas heeft.

 

 

 

3 Notulen 26-10-2009  worden ongewijzigd goedgekeurd.

 

 

 

4 Notulen Openbare vergadering 15 december 2009

 

Nancy ziet graag bij de naam van de heer Newson toegevoegd dat hij van de Milieudienst is.

 

Bart meldt dat hij geconstateerd heeft dat de hondenpoepopruimplicht erg noodzakelijk is. We zijn dan ook blij dat de politiek voor lijkt te zijn.

 

 

 

5 Koningspade.  Er komt eindelijk schot in de zaak. Op 3 februari is om 15.00 uur een gesprek tussen hoogheemraadschap, gemeente, dorpsraad en bewoners.

 

Dit vindt plaats in het gemeentehuis. Adrie en Wim gaan namens de dorpsraad.

 

 

 

6 De Brede School. In Opmeer is groen licht gegeven om dit concept verder uit te werken. Wim legt het concept uit.

 

 

 

 

 

7 Natuurspeeltuin. Wim is naar de voorlichtingsavond geweest. Het is een mooi plan.

 

Er wordt een vereniging opgericht die de tuin gaat beheren. De dorpsraad zal hier verder geen rol in spelen.

 

 

 

8 Centrum voor Jeugd en Gezin. Dit is een wettelijk vereist nieuw orgaan.

 

Het conceptplan is te vinden in de roulatiemap.

 

 

 

9 Website Dorpsraad Hoogwoud

 

We nemen samen alle menu’s en knoppen door. We vinden dat de site goed vooruit is gegaan. We bespreken samen de verbeterpunten. Nancy heeft aantekeningen gemaakt en geeft deze door aan de websiteontwerper.

 

 

 

10 Draaiboek Openbare vergaderingen

 

Een uitnodiging ontvangen:

 

Bestuurssecretariaat                      alle raadsleden

 

Bepaalde groeperingen                ouderenraad

 

Jeugdraad                                       collega raden

 

Uitnodigingen verschijnen ook in de Lastdrager en de Koggenland.

 

Regelen        plaats van vergadering

 

Papieren versies van de notulen en de agenda

 

 

 

Data van komende bijeenkomsten:

 

1 maart                      bestuurlijk overleg
22 maart                    overleg B&W( verzet naar nader tijdstip)

 

Verder in het jaar:

 

30 augustus             bestuurlijk overleg

 

20 september           overleg B&W

 

 

 

Rondvraag

 

Wie bezoekt de vergaderingen van andere raden?

 

Barbara gaat naar die van Aartswoud

 

 

 

Nancy vraagt uitleg over de situatie met de paardenbak achter de kerk.

 

Waarom geen hek, voor wie is het bestemd?

 

Antwoord: de Slotruiters. Er zijn bezwaren gemaakt door omwonenden.

 

 

 

Adrie geeft aan dat men graag uitleg wil komen geven over de Award.

 

Dit wordt gepland voor de komende bijeenkomst.

 

Ook de ondernemersvereniging zou nog eens uitgenodigd worden.

 

Dit is iets voor de keer erop.