2010-10-18 notulen Bestuurlijk Overleg

Notulen bestuurlijk overleg maandag 18 oktober

Aanwezig: Adrie, Nancy, Michel, Wim                  Afwezig met bericht: Barbara, Bart

 

Gast Isa Schipper van Bureau art. 1 Discriminatiezaken NHN

 

 

 

1 Voorlichting over bureau Art. 1 Discriminatiezaken

 

Isa Schipper vertelt over het werk van bureau art 1

 

Art. 1 heeft 25 kantoren in Nederland., het hoofdkantoor in Rotterdam en

 

 3 in de kop van NH: Den Helder, Alkmaar, Hoorn.

 

Sinds februari ’09 moet iedere gemeente een anti-discriminatievoorziening hebben.

 

Bureau art1 heeft 4 kerntaken te weten:

 

                                                                                  Klachtenbehandeling

 

                                                                                  Voorlichting/training

 

                                                                                  Onderzoek/monitoring

 

                                                                                  Beleidsadvisering

 

Isa legt uit wat stereotypen en vooroordelen doen. Hoe deze tot discriminatie leiden.

 

Plaatsen waar discriminatie voorkomt:

 

                        Werk                                                  school

 

                        Buurt/wijk                                          media/reclame

 

                        Sport/recreatie                                 politiek

 

                        Dienstverlening                                collectieve voorzieningen

 

We besluiten geen openbare vergadering aan dit onderwerp te wijden.

 

 

 

2 Mededelingen/binnengekomen stukken

 

Uitnodiging voor gesprek over structuurvisie                   gemeente

 

(Michel is geweest en doet verslag)

 

Uitnodiging voor het bijwonen van de ondertekening

 

Van de intentieverklaring Centum Jeugd en gezin          gemeente


(We zullen hier geen gebruik van maken)
 

2 Notulen bestuurlijk overleg 30 augustus 2010

 

Deze worden onveranderd goed gekeurd.

 

 

 

3 Overleg met B&W

 

Dit overleg is als zeer prettig ervaren. Er was een goede dialoog.


Diverse punten uit dit overleg:
 

3 a Renovatie Herenweg / Middelweg

 

Er lijkt al enige sprake van spoorvorming te zijn.

 

Ook zijn hier en daar al reparaties uitgevoerd.

 

 

 

3 b Algemene opruimplicht

 

Er kan nu nog niet gehandhaafd worden. Later misschien wel in het raadsprogramma. We komen hierop terug.

 

3 c Drugsgebruik in de gemeente Opmeer


Er kwam niet veel concreets uit naar voren. Volgens het College is sprake van gebruik op kleine schaal en is bekend wie…
 

4 d Voortgang verbouw Jongerencentrum Pardoes


Er is getekend en niets staat de verbouw in de weg.
 

4  e Centrumplan 

 

Er zijn geluiden dat dit plan in delen uitgevoerd gaat worden.

 

De Aldi komt mogelijk eerst ( meer naar achteren)

 

We zullen alert moeten zijn wat dit voor gevolgen heeft voor de rest van het plan.

 

 

 

4 f AED’s  Dit onderwerp is inmiddels bekend. Geen nieuws.


 

4 g Herinrichting Langereis/ AC

 

Deze lijkt voor Hoogwoud weinig gevolgen te hebben.

 

 

 

4 h UMTS-antenne

 

De meningen hierover zullen altijd verdeeld blijven.

 

De gemeente geeft toestemming.

 

 


4 i  Idee voor booster –uitleenpunt.

Deze suggestie wordt door de gemeente meegenomen

 

 

 

4 j Situatie Burg. Heijmansstraat

 

De kruising van de Adriaan Slickerstraat-Heijmansstraat wordt breder, daardoor ontstaat een soort vernauwing waardoor de auto’s minder hard kunnen rijden.

 

Burgemeester wil eerst het effect van genomen maatregelen afwachten voor er weer wijzigingen komen. Er is een bijzonder opsporings ambtenaar ingezet, ook het effect daarvan wil hij afwachten.

 

 

 

4 k  Houten vlonders Oeverwal

 

Wethouder Stoker heeft ter plekke de situatie bekeken. In overleg met de afdeling CTW lijkt de aanschaf van leuningen niet nodig. Er is geen sprake van een onveilige situatie.

 

 

 

4 l Overlast op parkeerterrein bij de flats aan de Oeverwal. Burgemeester stelt voor om verdere overlast via een mailbericht aan hem te laten weten.


(uitgebreid is punt 4 a t/m l in het verslag van het overleg met B&W na te lezen)

 

 

5 Rondvraag

 

Nancy zorgt voor een verslag in de Koggenlander

 

Bij een volgend overleg met B&W vragen we weer naar de situatie rond het baggerdepot.

 

 

 

Brief van  Paul Menting. We verwijzen naar de dorpsraad Spanbroek/Opmeer.

 

Wij geven geen advies aan een politieke partij.

 

 

 

Wim Hoe zit het met de uitbreiding van onze Dorpsraad?

 

Na overleg worden twee kandidaten gevraagd door Nancy

 

Volgend bestuurlijk overleg:17 januari 2011.