2011-10-31 notulen BO

Notulen bestuurlijk overleg maandag 31 oktober 2011

 

Aanwezig: Adrie, Nancy, Angelique, Michel, Wim

 

Als gast: Rob Derksen

 

Afwezig met bericht: Bart

 

 

 

Vanwege onze gast komt agendapunt 7 als eerst aan bod

 

7 Milieubeleid

 

Rob Derksen stelt zichzelf voor. Hij heeft jaren in de papierrecycling gewerkt en is vanuit die functie al lang betrokken bij duurzaamheid en energie.

 

Bij zo’n onderwerp heb je altijd met realisme en idealisme te maken.

 

Bij je keuzes moet je daar een goede balans in zien te vinden.

 

Wat is wenselijk, maar ook: wat is haalbaar?

 

Een gemeente kan beweren 100% duurzaam te zijn, maar dit is natuurlijk nooit waar.

 

Bovendien…praat men dan over het gemeentehuis, de burgers, verkeer, huurwoningen? Noem maar op.

 

Rob Derksen heeft met de gemeente contact gehad over de beperkingen die het a.s. beleidsplan milieu in zijn ogen heeft. Hij vond bij de wethouder weinig gehoor en is vervolgens langs de fracties gegaan. Hij wil ervoor waarschuwen dat het plan niet na inspraak afgehamerd wordt, zoals in de commissie is besproken. Sommige fracties erkennen dat ze misschien iets te kort door de bocht zijn gegaan. Bij andere vindt Rob Derksen weinig gehoor. Hij heeft contact met ons gezocht omdat wij in een eerdere fase ook gehoord zijn en nu ook kunnen aangeven dat het stuk niet afgehamerd moet worden. Een tweede punt is dat er beter gekeken moet worden naar hoe je de burgers meekrijgt in het proces van duurzaamheid. Concreet wordt er in het milieuplan heel weinig benoemd. Alleen dat er in onze achtertuin geen windmolens komen. Wij geven aan onwetend te zijn op het gebied van duurzaamheid, maar Rob Derksen antwoordt dat iedereen net zo onwetend of veelwetend is.

 

We spreken af het milieubeleidsplan te downloaden en kritisch te bekijken.

 

Dit kunnen we doen samen met de aandachtspunten die de heer Derksen opnoemt.

 

Nancy zoekt uit wanneer het in de raad besproken wordt.

 

 

 

 

 

1 Binnengekomen stukken

 

Kern met Pit                                                                                KNHM

 

Cursus Sociale Hygiëne                                                             SH.nl

 

Uitnodiging bijeenkomst WMO + bijlagen           gemeente Opmeer

 

Adreswijziging       Protestantse Gemeente Midden West Friesland

 

 

 

2 Notulen bestuurlijk overleg 5 september 2011.

 

Deze worden na eerdere wijzigingsvoorstellen per mail  goedgekeurd.

 

 

 

3 Verbetering Overleg met B&W

 

Adrie probeert een afspraak te maken voor een gesprek tussen de 3 voorzitters en de burgemeester.

 

4 Evaluatie overleg met B&W.
Bij tegenstrijdige meningen kun je als Dorpsraad sneller af geserveerd worden.

 

 

 

5 Uitnodiging WMO overleg

 

Iedereen is verhinderd. Wim zal afbericht sturen.

 

 

 

6 PR

 

Wim zoekt contact met het NHD voor een artikel over de Koningspade.

 

Lukt dit niet, dan plaatsen we een artikel in de Koggenlander.

 

 

 

8 Het Centrumplan.

 

Adrie geeft aan dat er geen nieuws is.

 

 

 

9 Lopende onderwerpen

 

A  De Graaf Florisstraat. We staan achter  de omwonenden en zullen in een publicatie in de Lastdrager laten weten dat we het jammer vinden dat dit besluit genomen is.

 

Het feit dat we niet als belanghebbende worden gezien en daardoor in de ogen van het college geen partij zijn bij dit onderwerp, doet ons afvragen hoeveel bestaansrecht een dorpsraad dan heeft.

 

B Willem van Duin gaat op korte termijn zijn welverdiende lintje krijgen. Adrie en Michel maken hier met Afra verder afspraken over. Eind november wordt het in de Staatscourant gepubliceerd.

 

C Samenstelling Dorpsraad

 

Wim informeert bij Niko Dol van de Adelaar naar mogelijke kandidaten.

 

D De locatie van de oude Pardoes is geschikt voor een kleinschalig nieuwbouwprojectje. We kunnen een open oproep plaatsen voor ideeën?

 

 

 

10 Rondvraag

 

Wim: Moeten we reclame maken voor het aansluiten op  Burgernet?

 

De meningen zijn verdeeld en voorlopig doen we er niets mee.

 

 

 

Datum volgend bestuurlijk overleg: maandag 9 januari 2011