2011-17-01 notulen BO

Notulen bestuurlijk overleg maandag 17 januari 2011

Aanwezig: Adrie, Nancy, Barbara, Bart, Wim   

 

Afwezig zonder bericht: Michel

 

Gast: Angelique Onderwater als kandidaat-lid

 


1  Mededelingen/binnengekomen stukken

Brief beëindiging werkzaamheden         Primo

Nieuwsbrief                                                 CDA

Dorpenkrant                                                Primo

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie               gemeente Opmeer

Kern & Info                                                  VvKkNH


2 Notulen bestuurlijk overleg 18 oktober 2010

Punt 4d: verbouw wordt bouw

Naar aanleiding van de notulen: Zijn de vlonderbruggen écht veilig zoals de wethouder beweert? We doen zelf onderzoek. Indien nodig brengen we het terug in het overleg met B&W. Nancy zal als nog reageren op de mail van de bewoner.


3 a Renovatie Herenweg / Middelweg

De situatie bij het laatste stuk laat een lappendeken zien. Reparaties zijn uitgevoerd.

De dienst reageerde snel op telefonisch contact van Nancy…dat wél….

We vragen wanneer de officiële oplevering is.

De situatie bij garage Hoogwoud is door geparkeerde (vracht)auto’s vaak onoverzichtelijk. We zullen dit opnoemen in het overleg met B&W.


3 b Algemene opruimplicht

We verzoeken B&W deze opnieuw op de agenda te zetten.

3 c Drugsgebruik in de gemeente Opmeer

Volgens het College is sprake van gebruik op kleine schaal en is bekend wie…Wij twijfelen over de juistheid van deze vaststelling. Vanuit de jeugd zijn er andere geluiden. We gaan met het jeugdparlement in overleg om de situatie beter in kaart te krijgen. Ook is het goed om eens met het jeugdparlement te bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen.
 
3 d Voortgang bouw Jongerencentrum Pardoes/ de Weyver

De bouw vordert.

 
3  e Centrumplan 

Vanuit het College komt er weinig informatie naar buiten. We besluiten formeel een verzoek in te dienen om in een vroeg stadium op de hoogte te worden gebracht van ontwikkelingen, zodat inspraak nog mogelijk is.


3 f AED’s  Dit onderwerp is inmiddels bekend. Geen nieuws.


3 g Herinrichting Langereis/ AC

Deze lijkt voor Hoogwoud weinig gevolgen te hebben.

Voorbereidingen zijn getroffen.


3 h UMTS-antenne

De meningen hierover zullen altijd verdeeld blijven.


3 j Situatie Burg. Heijmansstraat

De aanpassingen zijn verricht en lijken zinvol te zijn.

Klachten zijn niet bekend.


3 k  houten vlonders Oeverwal

Zie punt 2


4 Aanpassing van de Koningspade staat gepland voor 2011. Wim informeert wanneer het uitgevoerd gaat worden. Nancy ziet nog steeds graag ook een schelpenpad verschijnen. We wachten een evaluatie van de eerste aanpassingen af.


5 Samenstelling Dorpsraad

Nancy schetst het verloop van het benaderen van de diverse kandidaten.

Angelique stelt zich voor.

Als Angelique besluit toe te treden, zullen we geen verdere kandidaten benaderen. Wel kijken we of uit het overleg met het jeugdparlement misschien iets nieuws naar voren kan komen.


6 Rondvraag

Barbara wil weten hoe het met de paardenbak zit op het veld achter de kerk.

Er is bezwaar ingediend en de procedure loopt nog. Voorlopig mag er dus geen hek om.

Hoe staat het met de natuurtuin? Ook daar lijkt het gestopt. Wim meende dat het in juni voltooid zou moeten zijn.


Barbara vindt dat we ons nog steeds te weinig profileren naar buiten toe. We moeten meer aan de weg timmeren. De website is één manier, vaker publiceren in de plaatselijke bladen is nog beter. Ook is het goed om ons gezicht meer te laten zien.

Angelique oppert de Pinksterbraderie. Dit lijkt een uitstekend idee. We zullen dit verder uitwerken.


Nancy geeft aan dat er nog steeds zorgen zijn om het baggerdepot.  Ook is de grond lang niet zo ingeklonken als was doen voorkomen. We vragen opnieuw informatie bij B&W


Bart noemt op dat het misschien ook iets is om een senior-inwoner in onze dorpsraad te hebben. Hier wordt over gefilosofeerd. Contact met ouderen zou in ieder geval wenselijk kunnen zijn.Volgend bestuurlijk overleg:14 maart 2011 (jeugdparlement wordt uitgenodigd.)