2012-03-13 notulen overleg B&W

Verslag van het overleg  Burgemeester & Wethouders met Dorpsraad Hoogwoud

op 12 maart 2012 om
19.00 uur in het gemeentehuis van Opmeer

Aanwezig:

College
van B&W:

G.J.A.M. Nijpels (burgemeester), E.
Deutekom-Muntjewerff (wethouder),

H. Stoker (wethouder), R. Heijtink
(wethouder) M.A.S. Winder (secretaris)

Notulist(e): M.H.J. Kruijer

Dorpsraad
Hoogwoud:

A.    Vlaar (voorzitter),
W. de Haan (secretaris), N. Bakker (lid), B. Hoogeveen (lid),

M. Hoogland (lid) en mevrouw A. Onderwater
(lid)

Afwezig:
B. Knobbe (lid DR).

1.         Opening en mededelingen.

De burgemeester
opent de vergadering.

2.         Verslag/afsprakenlijst van de
vergadering d.d. 26 september 2012.

Het verslag wordt vastgesteld onder
dankzegging.

3.         Verkeerssituatie Herenweg/Middelweg.

Al enige tijd worden er met apparatuur
metingen en tellingen geregistreerd.

Zijn daar al gegevens uit bekend, zo ja,
wat valt er uit af te leiden?

De
uitkomsten van de metingen:

Bij Herenweg 22 hangt het snelheidsdisplay.
Dit geeft sinds 2007 een gemiddelde snelheid

tussen de 33 en 36 km/uur. 85% van de
passerende auto's rijdt rond de 44 km/uur.

Op dezelfde locatie is onlangs een telling
gehouden. Op een gemiddelde werkdag komen er 4337 voertuigen voorbij. In 1995
waren dat er 4415 op dezelfde locatie.

Bij Herenweg 56 passeerden in augustus 1995
3110 voertuigen en in januari 2012 2863.

-           in
1995 reed 85% hier 42 km/uur,

-           in
2012  35,3 km/uur,

-           de
gemiddelde snelheid is nu 28 à 29 km/uur.

Bij Herenweg 77 passeerden in 1998 1270
voertuigen waarvan 85% minder dan 52 km/uur reed. In januari 2012 reden 1198
voertuigen langs waarvan 85% 54 km/uur reed, gemiddeld wordt 42,4 km/uur
gereden. De zaterdagen zijn ongeveer 10% drukker.

Wat opvalt is de lichte daling in het
aantal voertuigen. Er zijn minder verkeersbewegingen dan 10-15 jaar geleden.

De snelheid is nog iets te hoog, die zou 30
km/uur moeten zijn bij Herenweg 22 en 56 en 50 bij nummer 77.

De Dorpsraad is benieuwd of de Pade drukker
is geworden door de maatregelen. Er wordt door de hele gemeente metingen
verricht op verschillende momenten. Indien er cijfers van de Pade bekend zijn
worden die verstrekt aan de Dorpsraad.

De Dorpsraad vraagt ook aandacht voor het
onderhoud van de Herenweg/Middelweg. Er zitten veel kleine kuilen in. De
werkzaamheden zullen binnen het onderhoudscontract uitgevoerd worden.

Actie:
Meetgegevens Pade beschikbaarstellen
(indien bekend).

NB: Bij de uitkomsten van de metingen dient
duidelijk te zijn over welke periode de voertuigbewegingen zijn (per jr, per
etmaal, per week).

4.         Seniorenwoningen
in Hoogwoud.

Hoe is het met de behoefte aan
seniorenwoningen in Hoogwoud?

Bestaat deze behoefte alleen voor
inwoners van Hoogwoud of is er sprake van een

regiofunctie?

Zijn er aantallen te geven?

(dit naar aanleiding van de seniorenwoningen
aan de Graaf Florisstraat)

Er is behoefte aan seniorenwoningen in
Hoogwoud. Door de babyboom wordt die behoefte alleen maar groter. Uitgangspunt
is levensbestendige woningen. Seniorenwoningen
in Hoogwoud voor  zowel de huidige
inwoners van Hoogwoud als de mensen die van oorsprong uit Hoogwoud komen als
mensen uit de regio. De behoefte aan huurwoningen wordt ook groter.

Uitgangspunt is
levensbestendige, duurzame woningen, dicht bij de voorzieningen om  zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen.
Anticiperend op ontwikkelingen zoals technische aanpassingen (domotica), een
boosterruimte per appartement etc. 'Wonen is een recht'.

De behoefte aan seniorenwoningen blijkt
uit:

-           de kadernota regionale woonvisie (2011): De huisvesting van
senioren, mensen met een beperking, starters op de woningmarkt en mensen met
lage inkomens verdient de komende jaren extra aandacht. De komende jaren moet
ten minste 1/3e deel van de nieuwbouw geschikt zijn voor
bewoning door senioren. NB: Die 33% is een verplichting.

-
de behoefte aan seniorenappartementen in Hoogwoud
is aanwezig.

Aan de hand van reacties van verhuurde
seniorenwoningen 65+ blijkt behoorlijke concrete vraag. Per woning zijn er
gemiddeld 10 reacties.

-
demografische gegevens /
gegevens uit de regionale woningmarktmonitor

Westfriesland 2009.

Actie:   De demografische gegevens zullen verstrekt
worden aan de Dorpsraad.

5.         De
"paardenbak" in Hoogwoud.

Is er al meer bekend omtrent deze
'paardenbak' . Hoe ver is het met de zaak?

Er is door de bezwaarmaker hoger beroep
ingesteld bij de Raad van State. Dit beroep       moeten
we afwachten en kan lang duren. Dit heeft echter geen schorsende werking.

De vergunning kan
gewoon uitgevoerd worden totdat de Voorzieningenrechter de vergunning opschort.
Het is aan de vereniging of ze daadwerkelijk willen starten met de
werkzaamheden.

Actie:   -

6.
Het Centrumplan
Hoogwoud.

De tekeningen/plannen zijn aan de commissie
Ruimte aangeboden en daar besproken.

Ook wij - als dorpsraad - hebben de plannen
bekeken en hebben ingesproken bij de commissie. Hoe gaat het nu verder met de
procedure?

De
wethouder complimenteert de Dorpsraad met het inspreken in de commissie. Uit de
opmerkingen blijkt dat de Dorpsraad een visie heeft, en het gaat om het krijgen
van een totaalbeeld.

Op basis van de in de commissie Ruimte op
28 februari 2012 behandelde nota van uitgangspunten alsmede de in die
vergadering verkregen reacties zal een voorontwerp-bestemmingsplan worden
opgesteld. Het nodige onderzoek (milieu, verkeer, flora fauna, watertoets etc.)
zal moeten worden verricht.  Verder zal
er een ontheffing van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland nodig zijn omdat
een deel van de ontwikkeling buiten bestaand bebouwd gebied ligt. Hiervoor zal
een beeldkwaliteitsplan moeten worden opgesteld. Deze voorbereidingshandelingen
zullen enige tijd vergen.

Het voorontwerp-bestemmingsplan zal opnieuw
aan de commissie Ruimte worden voorgelegd en bij een positief advies van de
commissie zal het plan in inspraak en overlegprocedure worden gebracht. Na deze
procedure kan het ontwerp-bestemmingsplan worden opgesteld en kan de
vaststellingsprocedure een aanvang nemen.

Zoals toegezegd zal de dorpsraad op de
hoogte worden gehouden.

De Dorpsraad geeft aan een hoog ambitieniveau
te hebben voor het Centrumplan. In verband hiermee wordt de situatie van de
Spar besproken. De Dorpsraad wil niet dat het plan een 'veredeld verkeersplein
wordt'.

Ook het college heeft ambities en wil de
winkelfuncties voor Hoogwoud zo lang mogelijk faciliteren.

De Spar-locatie valt binnen het 'paarse
gebied' van het centrumplan. Voor het college is alles bespreekbaar, maar het
initiatief moet vanuit de Spar komen; Zij zijn particulier ondernemer en moeten
investeringen doen. De eigenaar van het pand van de Spar heeft aangegeven (net
als in 2008) niet naar een andere
locatie te willen.

De Dorpsraad vraag wat de bestemming wordt
van het huidige pand van de Aldi. De bestemming blijft functie 1,2; lichte
bedrijvigheid.

Actie:   Zodra er meer bekend is wordt de Dorpsraad geïnformeerd.

7.     Het
evalueren van het overleg tussen Burgemeester & Wethouders.

Gezien
de gang van zaken rond onderwerpen die de Dorpsraad Hoogwoud als belangrijk
ziet  voor de directe woon- en
leefomgeving, wil de dorpsraad de communicatie met het gemeentebestuur ter sprake
brengen.

Het gaat hierbij om de invulling van de
bedoeling van de dorpsraden, zoals geformuleerd in het Convenant Dorpsraad
Hoogwoud (juni 2005); "In aanmerking nemende dat, de gevraagde en ongevraagde
advisering van de dorpsraden aan het collega een meerwaarde kunnen geven aan de
gemeentelijke besluitvormingsprocedure, respectievelijk aan het vergroten van
het draagvlak van het gemeentelijk beleid."

De indruk bestaat dat de meerwaarde niet
wordt erkend door het college.

Graag willen we bespreken of dit een
terechte waarneming is en indien nodig, hoe we de meerwaarde van de dorpsraad
kunnen waarmaken in de toekomst.

Aan de hand van voorbeelden uit  het recente verleden willen we een beeld
schetsen en vervolgens met het college discussiëren over dit onderwerp.

Door het Dualisme is de positie van het
college t.o.v. de gemeenteraad veranderd. Het college van B&W heeft een
eigen verantwoordelijkheid en dient het algemeen belang. Het college kan niet
vóór de gemeenteraad plannen bespreken met de Dorpsraad. De Dorpsraad moet zich
richten op de gemeenteraadsfracties en de commissievergaderingen. Het is de
gemeenteraad die uiteindelijk beslist. Het draait om politiek draagvlak. De
Dorpsraad zal bij haar jaarvergadering de raadsfracties uitnodigen.

De Dorpsraad geeft aan te worstelen met de
vraag wanneer ze belanghebbende zijn en wanneer niet. Ze willen geen
actiecomité zijn voor enkele inwoners.

De Dorpsraad is een adviesorgaan en kan
gevraagd of ongevraagd advies geven. Wanneer iemand belanghebbend is dat is bij
wet vastgelegd.

Bij grotere zaken
die het hele dorp betreffen (zoals structuurvisie, bestemmingsplan buitengebied)
is de Dorpsraad een serieuze gesprekspartner en zit dan ook in de
klankbordgroep.

Het college adviseert de Dorpsraad een
dorpsvisie te ontwikkelen en te kijken wat er op de gemeenschap af komt in de
(nabije) toekomst zoals demografische veranderingen, leefbaarheid etc.

Er komen grote veranderingen aan;
leerlingenaantal daalt, aantal senioren stijgt enorm.

Het college is voorstander van een
leefbaarheidsplan gemaakt door de Dorpsraad. Het college wil de Dorpsraad
hierbij helpen en faciliteren.

Actie:   De Dorpsraad heeft nog geen stukken over de
structuurvisie ontvangen. Dhr. Winder zal zorgen dat dhr. De Haan z.s.m. geïnformeerd
wordt.

8.     Opheffing Dorpsraad Opmeer/Spanbroek.

Hoe kijkt het college van B&W aan tegen
de opheffing van de Dorpsraad Spanbroek/Opmeer?

Wat is haar mening en hoe nu verder?

De Dorpsraad Opmeer/Spanbroek  is nog niet formeel opgeheven. Het college
hoopt  dat er wellicht toch nog
kandidaten opstaan want het zou jammer zijn als de dorpsraad wordt

opgeheven, maar het initiatief ligt bij de
burgers.

Actie:   -

9.    Rondvraag.

Mevr. Bakker uit een forse klacht: In de
sneeuwperiode werd het gebied rond de Graaf Florisstraat,  Dienstencentrum en Burg. Hoogenboomlaan
nauwelijks sneeuwvrij gemaakt. Vooral voor senioren is dit erg belemmerend. De
situatie was bedroevend ondanks klachten in voorgaande jaren.

De burgemeester meldt dat er een wet ligt
bij de Eerste Kamer om tot vorming van een Nationale Politie te komen. Als dit
goedgekeurd wordt kan dat betekenen dat de gemeente van 1 naar 2 wijkagenten gaat.

Wethouder Deutekom meldt dat de Wet Werken
naar Vermogen (WWnV) en de decentralisatie van de jeugdzorg zaken zijn die alle
Dorpsraden aangaan. De Dorpsraden zullen t.z.t. hierover gezamenlijk geïnformeerd
worden.

10.
Sluiting.

De voorzitter/burgemeester dankt een
ieder voor zijn komst en sluit de vergadering.