2013-12-09 notulen bestuurlijk overleg

Notulen bestuurlijk overleg 9 december 2013

Aanwezig: Adrie, Angelique, Nancy, Michel, Bart, Wim

Niko de Groot is gast aan tafel

1
Het concept verbeterd convenant, door Niko de
Groot geschreven.

De tips en punten van kritiek
hebben we een vorige keer al besproken. Daar gaan we dit keer niet op in. Een aantal punten , daar kunnen we wat mee.
Die nemen we mee in agendapunt 7. We kijken nu naar het concept convenant. Niko
geeft aan dat 2 punten voor een dorpsraad van belang zijn: de leefbaarheid van
de kern en het gevraagd of ongevraagd advies geven. De leefbaarheid of het
welzijn zou omschreven moeten worden in een leefbaarheidsplan wat als
uitgangspunt voor de dorpsraad kan dienen. Ideeën voor dit plan zouden kunnen
komen uit enquêtes, buurtbijeenkomsten. Bewonersinitiatieven kunnen ook
inspiratie opleveren.

Het andere punt is het gevraagd en ongevraagd advies geven, waarbij van belang is dat een dorpsraad neutraal en intermediair is. Het is de brug tussen bewoners en gemeentebestuur.

Besloten wordt dat Niko het concept ook opstuurt naar de andere dorpsraden en naar de gemeente en wij
zetten het concept op de agenda voor het overleg met B&W.

In de nabespreking komt tot uiting dat het concept niet echt veel nieuws biedt.

Vooral Nancy is teleurgesteld dat de inspraakprocedure niet concreter is omschreven.

2
Binnengekomen stukken/mededelingen

PP2013 magazine
t.g.v. het 5e Plattelandsparlement

Werkplaats 16 uitgave van de k.n.
heidemaatschappij

Uitnodiging informatiebijeenkomst
decentralisaties ( Nancy gaat heen)

Groenbeleidsplan 2013-2016

Michel heeft zijn afscheid van de
dorpsraad aangekondigd.

3

Notulen van het bestuurlijk overleg van 19
augustus 2013. Deze worden ongewijzigd goedgekeurd

4
Evaluatie Openbare vergadering over de WMO
Kanteling

Er is grote tevredenheid over de
opkomst en het verloop van de avond.

Goede kritieken!

5
Evaluatie overleg B&W

In het algemeen is er een goed
gevoel over dit overleg. We krijgen het idee dat het College zich welwillender
opstelt naar de dorpsraad. Wel zijn er wat opmerkingen over de notulen. Wim
speelt deze door naar het bestuurssecretariaat.

6
Voorbereiding op de openbare vergadering rond de
verkiezingen.

Bart en Michel brengen verslag
uit van de besprekingen. In samenwerking met DR Spanbroek en Opmeer en Pardoes
komt er een politiek café. Er zijn al flink wat onderwerpen die op tafel kunnen
komen:

Inbouwlocaties

Betaalbare woningbouw

Windturbines

CPO

Scheringa museum

Centrumplan

WMO

Drugs/alcohol

Voor het vervolg zijn er aan
aantal data vastgelegd: (20/23 januari, februari 2014.)

De andere dorpsraden worden
ingelicht. Wim stuurt mailadressen naar Michel.

7
Het eigen functioneren van de Dorpsraad Hoogwoud

De Dorpsraad werkt voor de
leefbaarheid in Hoogwoud en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de
gemeente. We hopen dat met het in een eerder stadium krijgen van het jaarplan wij beter kunnen
anticiperen op onderwerpen die in de commissies op tafel komen, waardoor wij
adviezen kunnen geven vóórdat het al kant en klaar bij de gemeenteraad ligt.

Wat betreft de leefbaarheid: het is goed hiervoor een plan te schrijven dat als uitgangspunt voor de Dorpsraad
Hoogwoud dient.

Naar de gemeente moet nog eens duidelijk kenbaar worden gemaakt dat wij niet als antenne fungeren waar het de WMO betreft.

Verder is het van belang de Dorpsraad van vers bloed te voorzien. Michel neemt in 2014 afscheid en ook
andere leden geven aan geen jaren meer in de raad te zitten. Dit omdat er toch
wel heel veel tijd bij komt kijken wil je het als dorpsraadslid naar je gevoel
doen. Er zijn de eigen bijeenkomsten, overleg met B&W, commissieavonden,
allerlei informatieavonden, etc.

Er dient dringend een rooster van aftreden te komen. Deze wordt staande de vergadering vastgelegd:

Januari 2014 Michel

Januari 2015 Angelique en Wim

Januari 2016 Nancy en Bart

Januari 2017 Adrie

Mogelijke kandidaten voor de Dorpsraad Hoogwoud worden besproken en worden binnenkort gevraagd.


Pinautomaat

De Rabobank heeft Adrie benaderd
met het volgende: Uit veiligheidsoverwegingen worden alle kiosken met
pinautomaat verwijderd, zo ook deze op de Oosterboekelweg bij de Boet.Er wordt
gekeken naar een alternatief. De Boet wil hem niet in het pand. Lindehof lijkt
ook niet zo'n veilig idee. De Spar lijkt de beste optie.

Jammer is dat de indruk is gewekt
dat een en ander in overleg met de Dorpsraad Hoogwoud is gebeurd, terwijl er
alleen een informeel gesprek met Adrie is geweest. Naar buiten moet dus
gebracht worden hoe werkelijk de vork in de steel zit. Nancy benadert Coen van
het NHD. Er komt een persbericht. Wij denken mee over de plek van de nieuwe
geldautomaat.

9
Centrumplan

Nog geen nieuws.

10
Rondvraag

Nancy en Adrie geven verslag van hun cursusavond Dorpsvisie.

Hoe kom je tot een leefbaarheidsvisie? Word je wel gehoord door het gemeentebestuur?

Tip: vraag kinderen uit groep 8 naar hun mening over het dorp. Wat vind je leuk? Wat niet? Een idee waar we wel wat mee kunnen...

Volgend overleg: 17 februari 2014.