2014-10-27 notulen bestuurlijk overleg

Notulen bestuurlijk overleg 27 oktober 2014

 

            Aanwezig: Adrie, Angelique, Nancy, Wim

Afwezig met afbericht: Bart en Mariska

 

1             Binnengekomen stukken/mededelingen

Dorpsraad Hoogwoud bestaat 10 jaar. Adrie is vanaf de oprichting betrokken bij de dorpsraad en al 10 jaar voorzitter, drijvende kracht en stabiele factor. Een moment om even bij stil te staan.

                                                  

Brief gemeente Opmeer over subsidieherzieningen vanaf 2015

Brief gemeente met uitnodiging voor de vrijwilligersavond van 22 november

2             Notulen van het bestuurlijk overleg van 25 augustus 2014                              

Deze worden ongewijzigd goedgekeurd.

3             Evaluatie overleg met B&W

We bespreken de nieuwe structuur voor het overleg zoals die wordt opgezet door de werkgroep burgerparticipatie. We zijn benieuwd wat daar uit komt. We vragen aan de gemeente of wij in dit traject worden meegenomen.

Het aantal stukken dat door de gemeente is toegestuurd klopte, maar werden niet altijd als beleidsstukken ervaren.

4             Concept dorpsvisie/leefbaarheidsplan

Bladzijde voor bladzijde wordt het conceptstuk dat door Angelique en Wim is gemaakt, besproken en waar nodig aangepast. Wim en Angelique zullen het plan definitief maken. Op 27 november bijeenkomst in het voorcafé van Op Stap. We nodigen de gastheren en –vrouwen van de woonkamergesprekken uit hen het plan te ontvangen en te lezen en deze te beoordelen. Na deze avond zal het plan gestuurd worden naar B&W, de fracties, de WMO raad en de andere dorpsraden.

5             Voorstellen subsidiewijzigingen gemeente

Voor de Dorpsraad vormt de subsidiebezuiniging geen struikelblok. Wel maken we ons zorgen om de subsidieverlaging voor de Lindehof. Juist met de WMO en het toenemend aantal senioren is de Lindehof van groot belang voor Hoogwoud. Adrie maakt een opzet voor een reactie naar de gemeente.

6             Centrumplan

Geen nieuws te melden

7             Dorpsraad Hoogwoud op Facebook

Dit punt schuift door naar een volgend overleg.

8             Formatie Dorpsraad Hoogwoud

Er zijn nog steeds 4 nieuwe leden nodig. Dit vraagt een actieve werving.

Er volgt een algemene oproep in de bekende weekblaadjes.

We maken posters om leden te werven.

9             Rondvraag

Geen punten, alleen een paar data:

7 November is het leefbaarheidsplan klaar.

27 November Presentatie van dit plan in op Stap

9 December Volgend overleg