2015-03-24 notulen bestuurlijk overleg

Notulen bestuurlijk overleg, Dokter Poolstraat 112, dinsdag
24 maart 2015,

aanvang 20:00 uur.

Afwezig:
Gertjan en Bart

1. Opening

Adrie opent
met een woord van welkom de vergadering.

2. Binnengekomen
stukken en mededelingen

De uitbreiding van de kernisattracties - trampoline
en Kop van Jut - wordt toegejuichd.

Nancy gaat 23 april naar het afscheid van Anneke Kalb
in het Dienstencentrum.

Het bestuurlijk overleg gaat voortaan naar de
donderdag. En zijn we hopelijk weer eens voltallig.

Nancy geeft aan dat de werkgroep 5 mei voortvarend te
werk gaat. Het is een kort tijdpad om de vrijmarkt en de historische
fietstocht te organiseren.

Maar het komt wel goed.

3. Verslag
notulen najaarsoverleg d.d. 27 januari 2015

De datum bij punt drie wordt
gewijzigd en verder wordt het verslag goedgekeurd.

4. Nieuwe
leden dorpsraad

Er is een nieuw dameslid in beeld
en wordt voor de volgende vergadering gevraagd aan te schuiven. Adrie vraagt
nog een belangstellende. Er mogen nog
wel twee mannen aanschuiven voor het evenwicht.

Nancy geeft aan dat zij het einde
van het jaar stopt als lid van de dorpsraad.

5. Centrale
agenda informatieve bijeenkomsten Welzijn etc. en presentatie wijkteam en agent
ism DSO Spanbroek/Opmeer.

Er moet een betere coördinatie komen in de afstemming
van informatieve

avonden en enquètes die van dorpsbelang zijn. Zoals
de presentatie van het wijkteam en agent hebben wij bij nader inzien niet
kunnen doen omdat zij al door de oudere bonden gevraagd waren. Daardoor werd onze
doelgroep geminimaliseerd. Inwoners van Hoogwoud kunnen nu bij de presentatie
in De Weere of Spanbroek/Opmeer met het wijkteam en agent kennismaken.

I.s.m. DSO en de gemeente zijn in Hoogwoud een zestal
posters op publieke plaatsen gehangen om dit feit kenbaar te maken.

6. Dienstverlening
Lindehof nu en in de toekomst, hoe zien we dat?

De functie van de Lindehof is zeer belangrijk voor de
leefbaarheid en contacten voor de senioren. En zullen dit zeker bespreken in
het eerstvolgende overleg met BenW.

7. Centrumplan
ontwikkelingen

Er valt niets te melden. Het wachten is op de
bestemmingsplannen.

7a.Plasticinzameling
buitengebied Hoogwoud.

De HVC
haalt het grovere plastic afval bij inwoners in het buitengebied niet

op. De inwoners vinden een
briefje dat zij dit 'bedrijfsafval' zelf moeten afvoeren. De reden waarom dit gebeurt is ons onduidelijk. Het
plastic levert veel geld op Er wordt op
deze manier niet duurzaam gewerkt en mensen die het huisvuil enthousiast
scheiden worden zo niet gestimuleerd. Ook is de vraag hoe de gemeente de komst
van de oranje containers gaat organiseren.

8. Rondvraag

Punt 5, 6 en 7a nemen we mee in het BenW overleg.

Het BenW overleg is op 22 april om 20:15 uur in het
gemeentehuis.

9. Volgende
overleg

Donderdag 21 mei bij Nancy. 20:00 uur.

10. Sluiting.

Met een woord van dank sluit Adrie de vergadering.