BenW overleg 21-04-2008

Dorpsraad Hoogwoud en het college van B&W 21 april 2008 19:00 - 20:00 uur


1    Notulen
Nu er geen gespreksverslag meer wordt gemaakt, wordt met een afsprakenlijst gewerkt. Dit is de afgelopen keer niet goed gegaan. Hiervoor zijn excuses aangeboden. Voor de gemeente is het handig wanneer agendapunten van een vraag of een opmerking worden
voorzien. Dit maakt de voorbereiding gemakkelijker en effectiever.
Afspraak:
•    Binnen twee weken na het gezamenlijke overleg zal de gemeente de lijst met de gemaakte afspraken toezenden.
•    De dorpsraad zal voortaan, waar mogelijk, de agendapunten verduidelijken.
•    Om zich beter om komende plannen te kunnen voorbereiden zal de gemeente het jaarplan 2008 toezenden.

2    Brief gezamenlijke dorpsraden

Het accent van de brief had te maken met het ervaren ongenoegen over het niet tijdig toezenden van de afspraken / notulen.
Verder geeft de dorpsraad aan het overleg met het college te waarderen en zich als volwaardige gesprekspartner behandeld te voelen.
Afspraak: zie de afspraak onder 1.

3    Herenweg: stappenplan en procedure
Het college geeft aan dat een plan vaan aanpak in de commissie van 20 mei zal worden behandeld. Als dit plan wordt goedgekeurd kunnen uitvoeringsactiviteiten worden gestart. Eén van de leden van de dorpsraad geeft aan dat zij verwacht had dat het college eerde met informatie zou zijn gekomen, het heeft wel lang geduurd allemaal. De wethouder antwoordt dat dit vooral komt door de complexiteit van de problemen bij de uitvoering.
Afspraak:
•    Op 15 mei, om 20:15 uur, volgt een aparte bijeenkomst (of in het gemeentehuis, of op locatie) met de omwonenden.
•    Binnen tien dagen ontvangt de dorpsraad nadere informatie.
 

4    Centrumplan
De dorpsraad is kritisch over het plan. De locatie Tuk wordt eenzijdig belicht. Het plan gaat voorbij aan de pleinfunctie. Een stedenbouwkundige visie is één, het gaat vooral om de synergie tussen de winkels. Het moet er weer gezellig worden.
Afspraak: Er worden geen formele afspraken gemaakt. Het college heeft begrip voor de kritische houding en snapt ook waar ‘de pijn’ zit. Het formele traject loopt. De dorpsraad zal actief worden geïnformeerd.
    
5    Groenvoorziening
De dorpsraad heeft een enquête uitgezet onder de inwoners van Hoogwoud. De resultaten daarvan zijn aan de gemeente voorgelegd en zijn in een reactie van het college van commentaar voorzien.
De dorpsraad brengt naar voren dat vooral het rigoureuze kappen van bomen en snoeien van struiken veel mensen heeft afgeschrikt. Het college begrijpt deze reactie, maar zegt dat bewust gekozen is voor deze periode m.b.t. het ‘groenomvormingsplan’ in de diverse wijken. Het kappen moest gebeuren voor de start van het broedseizoen, er was een inhaalslag wat betreft de werkzaamheden bij een aantal bomen in het kader van het vastgestelde bomenbeleidsplan.
De dorpsraad geeft aan dat niet op alle punten van de enquête is ingegaan. Er is vervolgens gesproken over de drainage van de ijsbaanlocatie. Die werkt niet goed, achterin. Afspraak: de drainage zal worden bekeken.
Verder wordt gesproken over de locatie hertenkamp. Het verzoek is om hier, op een mooie locatie, in de vorm van een halve cirkel een parkeerhaventje te maken voor enkele rolstoelen.
Afspraak: Dit zal worden meegenomen bij het bestraten. Hier mee zal binnenkort worden begonnen.

Afspraak: zodra er meer duidelijkheid is hoe e.e.a. zal worden ingevuld, wordt de Dorpsraad direct geïnformeerd.
Er komt vooroverleg met de Dorpsraad na de commissiebehandeling in mei.

Rondvraag
Een vraag over veel en verkeerd geplaatste bordjes met verwijzingen naar het postkantoor en
wildgroei van bordjes ‘wijksteunpunt’.
Afspraak: dit zal worden nagegaan.