Notulen 16-06-2008

Bestuurlijk overleg Dorpsraad Hoogwoud 16 juni 2008
Aanwezig: Adrie Vlaar (voorzitter), Nancy Bakker (penningmeester) Bart Knobbe,
Wim de Haan en Wil Mens (notulist)
Afwezig: Barbara Hoogeveen en Michel Hoogland


1.    Adrie opent het overleg

2.    Notulen 31-03-2008
   21-04-2008 (overleg B&W) Nancy vraagt zich af of de dorpsraad wordt gezien als volwaardig gesprekspartner.
           23-04-2008 (openbare vergadering) Bart mailt het logo aan Wim

3.   Ingekomen Post: Primo, Rapport Dorpsraden in Noord-Holland, een overzicht
                 PvdA uitnodiging bijeenkomst 19-06-08    
    Gemeente,. Inspraakreactie Centrumvisie Hoogwoud,
                                  Oranjefonds Pamflet: Voor elkaar en in de buurt
    Dorpsraad Aartswoud: voorbeeld enquête
                
4.    Mededelingen.
Nancy heeft deelgenomen aan het overleg Burgerparticipatie op locatie voor wijk en dorpsraden. Ze heeft niet veel nieuws gehoord. Dorpsraden hebben uiteenlopende posities in de dorpen.

5.    Uitnodiging PvdA  19-06-08.
    Aanstaande donderdag vindt de bijeenkomst plaats. Adrie, Nancy, Bart en Wil gaan er
    heen.
 
6.    Vervanging en overdracht secretariaat
    Er is nog geen vervanger gevonden. Bart vraagt aan Wibo Beenen of hij iemand weet, vanuit de voormalige jongerenraad. Wim kijkt of er ouders zijn die interesse hebben. Wil vraagt aan Lenie Terra of zij geïnteresseerd is. We zullen vóór eind juni de resultaten aan elkaar mailen.

7.   Rondvraag
    Wil zal het convenant met de gemeente aan Wim mailen.

8.   Sluiting

Het volgend bestuurlijk overleg is vastgesteld op maandag 18 augustus. Het overleg met B&W van 22 september wordt dan voorbereid.