Notulen 29-10-2007

Notulen Dorpsraadoverleg  met B & W

Aanwezig:  Richard op ’t Veld, Elly Deutekom, Frans Jonker,  Adrie Vlaar, Wil Mens,Nancy Bakker, Bart Knobbe en Barbara Hoogeveen.
Afwezig:  burgemeester Nijpels, Michel Hoogland.

1.    Opening
De vergadering  wordt met een woord van welkom geopend door Richard op ’t Veld.

2.    Mededeling
De burgemeester is wegens verplichtingen elders. De notulen worden voortaan als besluitenlijst aangeleverd door Frank De Jongs.

3.    Ingekomen stukken
Deze stukken waren niet binnengekomen.

4.    Notulen
Overleg dorpsraad en B& W van maart 2007 worden goedgekeurd.

5.    Groenvoorziening Hoogwoud
De  Dorpsraad biedt een enquête aan met verbeterpunten over de groenvoorziening in Hoogwoud.  Richard zegt toe binnenkort de geschetste situaties te bekijken en binnen 2 à 3 weken op deze verbeterpunten terug te komen.

6.    Enquête Herenweg/Middelweg
De inhoud van de enquête Herenweg/Middelweg wordt doorgesproken.
Respons is: 25 stuks ingeleverd, waarvan 60% kiest voor een ontsluitingsweg, en 30% voor asfalt.
De gemeente wil binnenkort een inspraakavond organiseren voor o.a. de bewoners van de Herenweg/Middelweg. Daaruit voortvloeiend wordt bepaald welke maatregelen er in 2008 worden getroffen om de Herenweg/Middelweg aan te pakken. Het voetpad wordt meteen meegenomen net zoals een zebrapad bij ontsluiting Hoogwoud-Oost.
De ontsluitingsweg  achter Hoogwoud via de Veken naar o.a. De Boet om de Herenweg te ontlasten van vrachtverkeer is vanwege zeer hoge kosten niet aan de orde.

7.    Centrumplan Hoogwoud
Er is een conceptplan in voorbereiding. Er volgt een tweede openbare inspraakronde. De detailhandel is leidend voor de ontwikkeling. Er is een breed draagvlak voor ideeën. Hoogwoud mag qua karakter niet worden veranderd.

8.    Overlast jongeren
Het vandalisme in het dorp kan men zoveel mogelijk beperken door dit te melden aan bijv. RegioControl of politie. Voor het a.s. vuurwerkoverlast wordt een Lik op Stuk Beleid gevoerd. Deze melding verloopt via RegioControl.

9.    Openbaar vervoer
De aanbesteding van het openbaar vervoer is maart 2008. De buslijn naar Hoorn wordt voortaan eenmaal per uur uitgevoerd en de scholierenlijn naar Obdam wordt waarschijnlijk opgeheven.

10.    Rondvraag
De mail van de familie Jonker betreffende een zorgboerderij voor senioren wordt toegelicht
Er wordt toegezegd het totale stratenplan van Hoogwoud-Oost in de nieuwe gemeentegids op te nemen.

11.    Sluiting
Met een woord van dank door voorzitter R. op ’t Veld wordt de vergadering gesloten.