Openbare vergadering 14-12-2009

Dorpsraad Hoogwoud wenst u allen een voorspoedig 2010.

Wij willen u informeren over de stand van zaken na de openbare vergadering op 14 december jl. in Partycentrum “Op Stap”.
Na een woord van welkom door voorzitter Adrie Vlaar aan o.a. wethouder de heer R. op ’t Veld, en verdere aanwezigen werden de volgende agendapunten besproken.
•    Na de openbare vergadering van 16 april jl. is na overleg met BenW besloten geen verkeersmaatregelen tegen het parkeergedrag te nemen op de punt van de hoek Burg. Hoogenboomlaan / Graaf Florisstraat. Gedragverandering is belangrijker dan het plaatsen van een paal o.i.d. Per 1 januari is een BOA in de gemeente Opmeer werkzaam die hier o.a. op gaat letten en mag bekeuren.
•    De reconstructie van de Herenweg / Middelweg is een feit en er zal vanaf 4 januari tot ongeveer half april aan gewerkt worden. De omleidingen en busroute zullen via borden, media en website van de gemeente Opmeer duidelijk worden gemaakt. Ook het verkeer van en naar Tuincentrum De Boet wordt buitenom geleid. Er wordt gewerkt vanaf de Oeverwal tot de A.C. de Graafweg. Voor vragen kunt u bij de gemeente terecht.
•    De dorpsraad heeft na grote meerderheid van de vergadering besloten een wijziging van de APV uitlaatstroken voor honden naar een eenduidige opruimplicht voor hondenpoep aan te vragen bij BenW voor de hele gemeente Opmeer. Deze wijziging zou dan binnen de grenzen van de bebouwing van elke kern vallen. Het is een van grootste ergernissen binnen het woon- en wandelgebied. De buitenwegen komen hier niet voor in aanmerking. U hoort hier nog nader over.
•    Momenteel is de dorpsraad nog in afwachting van een vervolggesprek met Hoogheemraadschap en gemeente over het aanleggen van een schelpenpad op de oude trambaan aan de Koningspade. Voor de veiligheid van wandelaars en fietsers een absolute noodzaak. De heer J. Schilder, woonachtig op de Koningspade, geeft aan bij dat gesprek aanwezig te willen zijn. We hopen dat er binnenkort vaart in komt. Er was onrust ontstaan bij omwonenden en aangrenzende gebruikers van het land van de heer J. Schilder aan de Koningspade, na het aanleggen van een “baggerdepot’. Na vragen van de dorpsraad, en o.a. omwonenden gaf o.a. wethouder de heer R. op ’t Veld een toelichting op het bestuurlijk tot stand komen van deze manier van grondverbetering. Er zijn geen fouten geconstateerd. Deze manier van werken is sinds twee jaar in Nederland wettelijk toegestaan. Er wordt verwacht dat de hoogte van de berg grond in zal klinken tot zo’n dertig cm. Na twijfels van omwonenden zei de wethouder toe dat er gehandhaafd gaat worden als dit nodig mocht zijn. De bewoners van de Koningspade en aangrenzende landgebruikers van het “baggerdepot’ waren niet bepaald blij met de ontstane overlast van stof en de hoge uitzichtbenemende berg grond. Door de gemeente en de heer Schilder wordt erkend dat de communicatie naar derden erg te wensen overliet. Dit moet in de toekomst anders worden opgepakt.
•    In de rondvraag kwam het voorstel om een verslag van de vergaderingen niet alleen in de Koggenlander te plaatsen maar ook in de Lastdrager. Dit wordt al geruime tijd gedaan. Ook kunt u de verslagen e.d. lezen op onze website www.dorpsraadhoogwoud.nl. De site ondergaat momenteel een update en is naar verwachting eind januari helemaal toppie.
•    De TOMTOM kent de verkeerssituatie van de Dokter Poolstraat niet. Dit geeft problemen voor de hulpdiensten zoals een ambulance. De wethouder zal hier naar kijken.
•    Het vrachtverkeer van de VBK moet sinds kort vanaf de Herenweg, via de Oeverwal, zijn vracht lossen bij de nog af te bouwen woningen in fase twee van Hoogwoud-Oost. Dit is tegen de afspraken om via de Oosterboekelweg te rijden. De wethouder legt uit dat dit gebeurd vanwege de definitieve bestrating van fase twee. Hij zal nagaan hoe de communicatie hierover is verlopen met VBK en eventuele andere bedrijven.  Heeft u nog wensen, verzoeken of vragen, 18 januari is ons volgend bestuurlijk overleg. Zover onze verslaggeving en werkt de dorpsraad graag met u samen aan een prettig en leefbaar dorp.